top
ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT
fse

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară  1: "Educația și formarea profesionalâ în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societații bazate pe cunoaștere"

Domeniul major de intervenție 1.1: Accesul la educație și formare profesională inițială de calitate

Titlul proiectului: Învățământul profesional și tehnic în domeniul TIC

Cod/ID proiect: 994

Contract nr.: POSDRU/1/1.1/S/4

 

Descriere proiect

Proiectul se derulează în baza contractului POSDRU/1/1.1/S/4, încheiat între AMPOSDRU și CNDIPT, ca urmare a cererii de finanțare formulată de CNDIPT in cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice nr. 1 "Educație mai bună pentru toți".

Apelul a fost lansat în cadrul Axei prioritare 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", Domeniul Major de Intervenție 1.1 "Accesul la educație și formare profesională inițială de calitate" în Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007 - 2013.

 

Resurse financiare

  • Fondul Social European
  • Cofinanțare națională
  • Contribuția proprie a solicitantului

 

Obiectiv general

Îmbunătățirea ofertei de educație și formare profesională inițială în domeniul TIC pentru unele calificări din învățământul profesional și tehnic

 

Obiective specifice: 

I. Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale astfel încât să fie asigurate condițile necesare pentru ca abilitățile și competențe furnizate să răpundă cerințelor pieței muncii.

Prin acest obiectiv proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea calității învățăntului profesional și tehnic prin creșterea relevanței pentru piața muncii a următoarelor calificări:

1. Electronist rețele de telecomunicații - nivel 2

2. Tehnician operator tehnică de calcul - nivel 3

3. Tehnician de telecomunicații - nivel 3

4. Tehnician în automatizări - nivel 3

5. Tehnician echipamente de calcul - nivel 3 avansat

6. Tehnician infrastructura rețele de telecomunicații - 3 avansat

7. Administrator rețele locale și de comunicații - nivel 3 avansat

8. Analist programator -  3 avansat

 Pentru atingerea acestui obiectiv specific echipa de implementare a proiectului va desfășura activități ce vor avea ca rezultat actualizarea standardelor de pregătire profesională și a curricula pentru cele 8 calificări menționate.

 

II. Creșterea atractivității educației în învățământul profesional și tehnic și îmbinarea capacității unitățlor de învățămant de a raspunde cerințelor sectoriale și regionale ale pieței muncii.

Echipa de implementare a proiectului va desfășura activități al căror rezultat să contribuie la îmbunătățirea calității învățământului profesional și tehnic prin elaborarea și utilizarea unor materiale de predare învățare și evaluare specifice calificărilor avute în vedere la obiectivul specific I.

 

Rezultate anticipate:

  • Opt standarde de pregătire profesională actualizate pentru calificările vizate prin proiect.

  • Opt curricula actualizate pentru calificările menționate.
  • Materiale de promovare și informare.
  • 84 de materiale de predare.
  • 168 de materiale de învățare.
  • 168 instrumente de evaluare a compețentelor specifice calificărilor.
  • Rapoarte trimestriale și raportul final de implementare a proiectului.

 

bottom

Validare XHTML si CSS.
Copyright © CNDIPT 2009.